Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ktoregoniebylo
TO KAFKA
ktoregoniebylo
Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim
— Herbert
Reposted fromquotes quotes viaprison prison
4831 27a8 500
Reposted fromtransparents transparents viaprison prison

July 08 2015

ktoregoniebylo
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viamalinowowa malinowowa
8043 5bd7 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamalinowowa malinowowa

July 06 2015

ktoregoniebylo
2139 203d
5918 07b0

Meadham Kirchhoff

Reposted fromtagaryren tagaryren viajabolmax jabolmax

July 05 2015

6756 f654 500
Reposted fromink ink viawyliczanka wyliczanka

July 02 2015

ktoregoniebylo
5424 dec0
Reposted fromkaiee kaiee viaMigotliwa Migotliwa
ktoregoniebylo
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do Ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMigotliwa Migotliwa
ktoregoniebylo
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viaMigotliwa Migotliwa
9533 dc61 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
5408 3454 500
3389 1fa4 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMrsDarkness MrsDarkness

July 01 2015

3242 2263 500
Reposted fromtaborri taborri viazolusiowo zolusiowo
ktoregoniebylo
3128 e01f
ktoregoniebylo

June 25 2015

ktoregoniebylo
6411 321a
więc mam ulubiony film.
Persona, Bergman, 1966.
Reposted byurwiskowyliczankaEtienpuremindxzolusiowo

June 22 2015

2339 9d6a
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastulte stulte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl